hem / stiftelsen

Stiftelsen Rättsstatens Vänner


Professor Anders Agell var en av våra mest framstående rättsvetenskapsmän med sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Uppsala universitet, där han under lång tid hade en professur i civilrätt. Han inriktade sig särskilt på skadeståndsrätt och familjerätt.
 

Anders Agells engagemang i det s.k. styckmordsfallet fördjupade hans redan tidigare starka intresse för rättssäkerhet och rättvisa och för hur människor kan drabbas när rättsmaskineriet fungerar illa. På ett mera vetenskapligt plan ledde det till en vilja att utforska de mekanismer och faktorer på vilka en rättsstat bygger och de hot de kan utsättas för. 


Anders Agell skapade Stiftelsen Rättsstatens Vänner på senhösten 2008. Den har till uppgift att fortsätta hans arbete med att studera och belysa de förhållanden rörande rättssamhället som han själv engagerat sig så starkt för.


Stiftelsen har till ändamål att se till att de i stiftelseförordnandet uppräknade frågorna undersöks och kartläggs. För att uppnå verkningsfulla resultat är avsikten att arbetet skall presenteras i rapporter med så klara slutsatser som möjligt inriktade på opinionsbildning för förstärkning av rättsstaten.


Stiftelseförordnande 081017.pdf
SRV styrelsen och rådet.pdf

VERKSAMHET STIFTELSEN HEM